سر به سنگ خوردن

   معنی:

    بر اثر کار یا راهی اشتباه شکست خوردن و رنج و مرارت را تحمل کردن اما تجربه آموختن ،گوشمالی و تنبیه شدن در اثر گردش روزگار