هلو برو تو گلو

   معنی:

    کسی که راحت و بی دردسر به خواسته خود برسد و یا هر چیزی را راحت و شسته رُفته بخواهد