جا تره بچه نیست

   معنی:

    وقتی چیزی یا کسی در محل مورد انتظار نباشد