خواستن توانستن است

   معنی:

    با اراده و پشتکار حتماً به مقصود خود خواهیم رسید.