شکم گرسنه دین و ایمان ندارد

   معنی:

    آدم فقیر و گرسنه دیگر به فکر دین و آخرت نیست و برای رفع گرفتاری خود ممکن است دست به هر کاری بزند