روزی مهمان پیش پیش می آید

   معنی:

    نباید از آمدن مهمان ناراحت شد چون بنابر عقیده مسلمانان،میهمان رزق و روزی معین خود را به همراه می آورد و یا حتی قبل از آمدنش روزی اش میرسد