هرکه را طاووس خواهد جور هندوستان کشد

   معنی:

    برای رسیدن به مقصود و بدست آوردن چیزی باید رنج و سختی کشید و مصائب و مشکلات موجود را به جان خرید و تحمل کرد