چشمهایش آلبالو گیلاس میچینه

   معنی:

    اشتباهی دیدن،چیزی را که جلو چشم است نمی بیند و از این و آن سوال میکند