گدا به گدا رحمت به خدا

   معنی:

    کمک و دستگیری یا راهنمایی فقیری به مستحقتر از خود ، پناه بردن بی نوا به بی نوای دیگر .