صغری کبری چیدن

   معنی:

    مقدمه چینی ، حاشیه رفتن .