نه چک زدیم نه چونه،عروس اومد تو خونه

   معنی:

    بدون رنج و زحمت صاحب چیزی شدن و به هدف رسیدن