این رشته سر دراز دارد

   معنی:

    هنگامی که موضوعی یا دعوایی یا گرفتاری شروع میشود تا به نتیجه رسیدن آن مراحل و یا زمان زیادی وجود دارد