آبمان در یک جو نمی رود

   معنی:

    با هم موافق و هماهنگ نیستیم، سازش نداریم.