یک من رفتم و صد من برگشتم

   معنی:

    سرحال و امیدوار به جایی رفتن و با ناامیدی و حقارت و دل پُر برگشتن