شتر با بارش گم می شود

   معنی:

    جایی که خیلی شلوغ و درهم بر هم باشد .