از بام میخواند از در می راند

   معنی:

    رفتار دوگانه،دو نوع حرف زدن