خر و با خور مرده با گور

   معنی:

    مفت خور حریص که از هیچ چیزی خوراکی صرفنظر نکرده و به هیچیک از محتویات سفره رحم نکند. در حد مبالغه آمیزش حتی خر را به همراه خورجین و مرده را با گورش می بلعد.