مال مفت و دل بیرحم

   معنی:

    بعضی ها وقتی به چیز مفت و مجانی میرسند بدون رعایت اصول و اندازه با بیرحمی از آن استفاده میکنند