کور خودش است و بینای مردم

   معنی:

    کسی عیوب خود را نمیبیند اما دائم از دیگران ایراد میگیرد