صبر قاصد خداست ، کارها روبراست.

   معنی:

    معروف است که : یکبار عطسه کردن به معنای صبر یا انصراف از کار است و عطسه دوم اقدام به انجام کار را تاکید می کند