توی پای کسی کردن

   معنی:

    گول زدن و مغبون ساختن کسی در معامله،جنسی را بصورت نامرغوبش و یا گرانتر از ارزش واقعی اش به کسی غالب کردن