اصفهان نصف جهان

   معنی:

    اصفهان آنقدر دیدنی و زیباست که برابر با زیبایی نصف جهان است