سر خر را برگرداندن

   معنی:

    تغییر دادن راه یا عوض کردن حرف،تغییر مسیر دادن