فاتحه اش خوانده است

   معنی:

    کسی یا چیزی که عمرش به سر آمده و باید قیدش را زد و از آن دل کند