قند توی دل آب کردن

   معنی:

    خوشحالی بیش از حد،ذوق زده شدن