آب که زیاد یک جا بمونه بو می گیره

   معنی:

    عدم تحرک و فعالیت موجب بیماری و فساد می گردد.