پایش لب گور است

   معنی:

    عمرش رو به پایان است و آخر عمرش است