ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است

   معنی:

    هیچگاه برای انجام کاری دیر نیست و هر لحظه میتوان اقدام کرد،کار را هر زمان شروع کنی چنان است که پیش از آن شروع کرده ای