آب دهن مرده

   معنی:

    غذای بی مزه یا چیز کم رنگ.