به دل چسبیدن

   معنی:

    لذت بخش و مقبول قرار گرفتن چیزی