مویی از خرس کندن غنیمت است

   معنی:

    از آدم خسیس یا بدحساب و بدهکار اگر یک چیز کوچک و بی ارزش هم گرفته شود غنیمت است