به ما که رسید آسمون تپید

   معنی:

    گله شخص بدشانس به این معنی که تا نوبت ما شد وضع به هم ریخت و عوض شد و موقعیت از دست رفت