نه به داره نه به باره

   معنی:

    اشاره به قطعی و حتمی نبودن کاری