پا روی دم کسی گذاشتن

   معنی:

    کار به کار کسی داشتن و با دخالت و ایجاد مزاحمت او را اذیت کردن .