کارش چیه ؟ بوق می زنه ، بخیه به آبدوغ می زنه

   معنی:

    معرفی شخص بی کار و بی هنر .