برهنه و خوشحال

   معنی:

    بی خیال،کسی که حتی در شدت فقر شاد و دور از غم باشد