جوانی کجایی که یادت بخیر

   معنی:

    کسی که به پیری رسیده باشد و با تأسف و حسرت دوران جوانی و نشاط خود را به یاد آورد.مصرع اول آن چنین است:به پیری رسیدم در این کهنه دیر