بازی اشکنک داره سر شکستنک داره

   معنی:

    در بازی خواه ناخواه به انسان آسیب هم میرسد.انجام هر کاری با خطرات و مشکلاتی همراه است