غوره نشده مویز شده

   معنی:

    به کوچکی که بخواهد بزرگی کند می گویند .