هفت تا دختر کور و کچل داشته باشه یک شبه شوهر میده

   معنی:

    اشاره به آدم زبل و زبان باز و شارلاتان