زیرش زدن

   معنی:

    کار یا قول و یا حرف خود را انکار کردن