هر چیزی نووش خوبه،دوست کهنه اش

   معنی:

    از آنجا که دوستی و رفاقت هرچه قدیمی تر باشد پابرجاتر،بی ریاتروصمیمانه تر است