جلوی کسی گاو زمین زدن

   معنی:

    نهایت مهمان نوازی و خیر مقدم از روی رودربایستی در مقابل شخصی محترم یا از سر عشق و علاقه به عزیزی که پس از مدتها او را دیده ایم .