برو کشکت را بساب

   معنی:

    به دنبال کار خودت برو و به کار دیگران و در کاری که به تو مربوط نیست دخالت نکن