باباش چی بود که بچش باشه

   معنی:

    وقتی از بچه یا فرزند کسی شکایت شود می گویند