با زبان بی زبانی

   معنی:

    با رفتار و عمل و با اشاره غیر مستقیم منظور خود را به کسی فهماندن