نازکش داری ناز کن ، نداری پاتو رو به قبله دراز کن.

   معنی:

    حسرت کسی را خوردن که مورد مهر و عنایت بی حد قرار گرفته است.