این خر نشد خر دیگه،پالون میدوزم رنگ دیگه

   معنی:

    کسی که بودن یا نبودن کسی و یا عوض شدن و تغییر چیزی،کار یا موقعیتی و یا هر چیز دیگر برایش فرقی نمی کند