به گوش خر یاسین خواندن

   معنی:

    حرف یا نصیحتی که شنونده چیزی از آن نفهمد،راهنمایی و پند بی حاصل و بیهوده به گوش نا اهل