از این گوش میگیره از اون گوش در میکنه

   معنی:

    شنونده ای که به حرف یا نصیحتی بی اعتنا باشد،گویی که نشنیده باشد